Размер на шрифта:  увеличи   намали 
АВТОБИОГРАФИЯ
снимка

Име, презиме, фамилия:

Антон Георгиев Дончев

Дата и място на раждане:

18.03.1945 г., гр.Габрово

Служебен адрес:

ул. "Х.Димитър" 4, сграда Ректорат, кабинет 3406
Образование
Висше училище ВМЕИ - гр. Габрово, специалност Механично уредостроене
Придобити научни степени

ДОКТОР

Тема: "Създаване и изследване на устройства за измерване и регулиране на газови дебити"
Дата на придобиване: 5.07.1991 г.
Научна специалност: 02.05.13
Придобити научни звания

ДОЦЕНТ

Дата на придобиване: 29.08.2001 г.
Научна специалност: 02.21.07
Области на висшето образование и професионални направления 1. Механично уредостроене
2. Автоматизирани системи за обработка на информация и управление
Владеене на чужди езици
1. Английски Умения за четене: Отлични
Умения за писане: Много добри
Умения за говорене: Много добри
2. Руски Умения за четене: Отлични
Умения за писане: Отлични
Умения за говорене: Отлични
Трудов стаж
1972 - 1973 Ръководител на конструкторска група в БТРТМ - Габрово
1973 - 1975 Асистент в Технически университет - Габрово
1975 - 1979 Преподавател в Технически университет - Габрово
1979 - 1988 Старши преподавател в Технически университет - Габрово
1988 - 2001 Главен асистент в Технически университет - Габрово
2001 - 2010 Доцент в Технически университет - Габрово
2006 - 2008 Гост-доцент в Югозападен университет "Неофит Рилски", гр.Благоевград
2007 - 2009 Гост-доцент в Русенски университет "Ангел Кънчев"
2003 - 2006 Гост-професор във Висша електротехническа школа, Белград, Р.Сърбия
Специализиации
В чужбина 1984 г. Ленинградски технологичен институт
У нас 1974 г. Русенски университет "Ангел Кънчев"
Членство в научни организации и съюзи
1. Съюз на учените.
2. Съюз по автоматика и информатика.
3. Академична общност по компютърни системи и комуникационни технологии
Участие в научни проекти
1. "Изследване влиянието на фрагментирането на релациите върху ефективността на разпределени системи", 2002 г.
2. "Създаване и изследване на нелинеен модел на разходите при фрагментирани релации в разпределена среда",2003 г.
3. "Създаване и изследване на математически модел на процесите при достъп до разпределена база от данни", 1994 г
Публикации
Статии 6 статии
Доклади 12 доклада, изнесени на международни конференции
44 доклада, изнесени на национални конференции
Учебни пособия 1. Дончев А., Чакалов Ц. "Ръководство за упражнения по ПИИС-I част", изд. ВМЕИ - Габрово, 1990 г.
2. Цеков, Л., А. Дончев "МИКРОКОМПЮТЪР ПРАВЕЦ-16", кн. 1 от поредицата "Компютърни системи и технологии, Първо издание, ВМЕИ - Габрово, 1992. Второ преработено издание: ВМЕИ - Габрово, 1993
3. Дончев, А. "ИНСТРУМЕНТАЛНИ СИСТЕМИ", кн. 2 от поредицата "Компютърни системи и технологии, изд. ВМЕИ - Габрово, 1993
4. Дончев, А., В. Василева "FORTRAN-77 ЗА МИКРОКОМПЮТЪР", кн. 3 от поредицата "Компютърни системи и технологии, изд. ВМЕИ - Габрово, 1993
5. Дончев А. "Основи на базите от данни. Ръководство за упражнение (CA-Clipper 5.3)", т. 1, Университетско издателство “Васил Априлов”, Габрово, 1999
6. Дончев. А., Сл. Обрадович "База от данни", Университетско издателство “Васил Априлов”, Габрово, 2004 (съвместно издание на Технически университет – Габрово и Висша електротехническа школа, Белград, Република Сърбия)
Цитирания
От чуждестранни автори 4
От български автори -
Постижения
1. Автор на оригинална методика за проектиране на релационна база от данни
2. Автор на 11 патентовани изобретения
За връзка
Телефон 0886 414 226
Електронна поща anton_donchev_1945 [at] abv.bg

kst.tugab.bg  ]  [  състав на катедрата  ]  [  в началото  ]