Размер на шрифта:  увеличи   намали 
АВТОБИОГРАФИЯ
снимка

Име, презиме, фамилия:

Любен Иванов Цеков

Дата и място на раждане:

04.01.1944г.

Служебен адрес:

ул. "Х.Димитър" 4, сграда Ректорат, кабинет 3407
Образование
Висше училище Технически Университет - София, Високи честоти – радио и телевизия
Придобити научни степени

ДОКТОР

Тема: "Линеаризирани методи за оптимално проектиране на електронни схеми и устройства с ЕЦИМ"
Дата на придобиване: 1976г.
Научна специалност: 02.21.07
Придобити научни звания

ДОЦЕНТ

Дата на придобиване: 1981г.
Научна специалност: 02.21.06
Области на висшето образование и професионални направления 1. Автоматизация на инженерния труд
2. Системи за автоматизирано проектиране
Владеене на чужди езици
1. Английски Умения за четене: Добри
Умения за писане: Добри
Умения за говорене: Добри
2. Руски Умения за четене: Добри
Умения за писане: Добри
Умения за говорене: Добри
3. Френски Умения за четене: Основни
Умения за писане: Основни
Умения за говорене: Основни
Трудов стаж
1970-1975 Технически Университет - Габрово, Асистент и Старши асистент
1976-1980 Технически Университет - Габрово, Главен асистент
1981 – 1984 Доцент, Ръководител на УНПЗ АОПУ в ТУ - Габрово
1984 – 1989 Доцент, Ръководител на катедра АИТ, Зам. Декан на Ф ЕЕ
1990 - 1994 Доцент, Декан на факултет ЕЕ
1995 - 2003 Доцент, Ръководител на катедра КСТ
2004 - 2010 Доцент, катедра КСТ
Участие в научни проекти
1. Програма TEMPUS JEP 3038, "Развитие на национално признати базови модули за обучение на инженери във Висшите научни заведения", 1993 – 1995.
2. Програма TEMPUS CME 01160, "Развитие на факултетна система за административно управление", 1996.
3. Програма TEMPUS SJEP 11392, "Преструктуриране на обучението по КСТ", 1996–1998.
4. BG/02/B/F/PP-132088 "Професионално обучение през целия живот по управление на качеството и управление на околната среда за персонал от малки и средни предприятия", 2002-2004.
5. ERASMUS-TN, Thematic Networks CP-3-2003-1-BG 213871, 2002-2004.
6. ERASMUS-TN, Thematic Networks 114046-CP-1-2004-1-BG, 2004-2007
Публикации
Статии и доклади 1. Цеков Л., Н. Цанов - Автоматичен контрол в учебния процес. AUTOMATIC CONTROL IN the LEARNING, INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE "UNITECH’03", TU-GABROVO, 20–21 NOVEMBER 2003.
2. Цанов Н., Л. Цеков, А. Бояджийски - Компютърна система за електронно обучение по управление на качеството, A COMPUTER SYSTEM FOR E-LEARNING IN QUALITY MANAGEMENT, INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE "UNITECH’03",TU-GABROVO, 20–21 NOVEMBER 2003.
3. Цеков Л., Ц. Цанков - Процедура за разработване на мултимедийно приложение за дистанционно обучение. DEVELOPMENT PROCEDURES OF MULTIMEDIA APPLICATION IN DISTANCE e–LEARNING, INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE "UNITECH’03", TU-GABROVO, 20–21 NOVEMBER 2003.
4. Цанков Ц., Л. Цеков - Компютърно базирана информационна система за обучение по дисциплината. "Компютърна техника". COMPUTED BASED INFORMATION SYSTEM FOR TEACHING THE SUBJECT OF "COMPUTER TECHNIQUE", INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE "UNITECH’03",TU-GABROVO, 20– 21 NOVEMBER 2003.
5. Йорданова М., Л. Цеков, Й. Йорданов - Методи за моделиране на организационни структури на управление. METHODS FOR MODELLING OF ORGANIZATIONAL MANAGEMENT STRUCTURES, INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE "UNITECH’03", TU-GABROVO, 20–21 NOVEMBER 2003.
6. Йорданов Й., Л. Цеков, М. Йорданова - WWW-базирана обучаваща система за дистанционно обучение, WWW-BASED DISTANT TRAINING SYSTEM, INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE "UNITECH’03", TU-GABROVO, 20–21 NOVEMBER 2003.
7. Цеков Л., В. Кукенска -КОМПЮТЪРНИ ДИСТАНЦИОННИ ОБУЧАВАЩИ СИСТЕМИ, Втора научна конференция "Сливен-2003", ТУ-ИПФ, Сливен, 3-4 Октомври 2003.
8. Цеков Л., В. Кукенска, П. Мъцински - МУЛТИМЕДИЙНИ ОБУЧАВАЩИ СИСТЕМИ, Втора научна конференция "Сливен-2003", ТУ-ИПФ, Сливен, 3-4 Октомври 2003.
9. Цеков Л., В. Кукенска - КОМПЮТЪРНА СИСТЕМА ЗА ПРОБЛЕМНО ОБУЧЕНИЕ ПО ИНФОРМАТИКА И ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ, Втора научна конференция "Сливен-2003", ТУ-ИПФ, Сливен, 3-4 Октомври 2003.
10.Цеков Л., В. Кукенска, П. Мъцински - КОМПЮТЪРНА СИСТЕМА ЗА ПРОГРАМИРАНО ОБУЧЕНИЕ ПО ИНФОРМАТИКА И ИНФОРМА-ЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ, Втора научна конференция "Сливен-2003", ТУ-ИПФ, Сливен, 3-4 Октомври 2003.
11.Цеков Л., М. Йорданова - ПОТРЕБИТЕЛСКИ ПОГЛЕД КЪМ СТРУКТУРИТЕ НА УПРАВЛЕНИЕ ВЪВ ВИСШЕ УЧИЛИЩЕ, Втора научна конференция "Сливен-2003", ТУ-ИПФ, Сливен, 3-4 Октомври 2003.
12.Кукенска В., Л. Цеков - КОМПЮТЪРЕН СИНТЕЗ НА МОДЕЛИ НА ЦИФРОВИ СХЕМИ НА ЕЗИК ОТ ВИСОКО НИВО, Втора научна конференция "Сливен-2003", ТУ-ИПФ, Сливен, 3-4 Октомври 2003.
13.Кукенска В., Л. Цеков - ПРОЕКТИРАНЕ НА СХЕМИ В ИНТЕГРИРАНАТА ПРОГРАМНА СРЕДА WEBPACK, Втора научна конференция "Сливен-2003", ТУ-ИПФ, Сливен, 3-4 Октомври 2003.
14.Цеков Л. И. и Ц. Д. Йорданова, МОТИВАЦИЯ ЗА УЧЕНЕ В АВТОМАТИ-ЗИРАНИТЕ ОБУЧАВАЩИ СИСТЕМИ ЗА ВИСШИТЕ УЧЕБНИ ЗАВЕДЕНИЯ, Международна научно-практическа конференция "ПРЕПОДАВАНЕ, УЧЕНЕ И КОНТРОЛ ВЪВ ВИСШЕТО ОБРАЗОВАНИЕ", Международно висше бизнес училище – Ботевград, 18,19.06-2004г., Правец.
15.Цеков Л. И. и Ц. Д. Йорданова, ОТЧИТАНЕ НА ТЕМПЕРАМЕНТА И ХАРАКТЕРА НА ОБУЧАЕМИЯ В АВТОМАТИЗИРАНИТЕ ОБУЧАВАЩИ СИСТЕМИ, Международна научно-практическа конференция "ПРЕПОДАВАНЕ, УЧЕНЕ И КОНТРОЛ ВЪВ ВИСШЕТО ОБРАЗОВАНИЕ", Международно висше бизнес училище – Ботевград, 18,19.06-2004г., Правец.
16.Цеков Л. И. и П. Г. Мъцински, СИСТЕМА КЛИЕНТ – СЪРВЪР ЗА ОТЧИТАНЕ И ОРГАНИЗАЦИЯ НА УЧЕБНИЯ ПРОЦЕС ВЪВ ВУЗ, Международна научно-практическа конференция "ПРЕПОДАВАНЕ, УЧЕНЕ И КОНТРОЛ ВЪВ ВИСШЕТО ОБРАЗОВАНИЕ", Международно висше бизнес училище – Ботевград, 18,19.06-2004г., Правец.
17.Цеков Л. И. и П. Г. Мъцински, ЗАЩИТА НА ПОВЕРИТЕЛНИ ДАННИ В СИСТЕМИТЕ ЗА ОТЧИТАНЕ И СЪХРАНЕНИЕ НА РЕЗУЛТАТИТЕ, Международна научно-практическа конференция "ПРЕПОДАВАНЕ, УЧЕНЕ И КОНТРОЛ ВЪВ ВИСШЕТО ОБРАЗОВАНИЕ", Международно висше бизнес училище – Ботевград, 18,19.06-2004г., Правец.
18.Цеков Л. И. и Ц. Д. Йорданова, Мултимедийни курсове за обучение, Научна конференция "СЛИВЕН-2004", Съюз на учените – Сливен и Технически университет – София", ИПФ – Сливен, 1,2.10.2004г.
19.Цеков Л. И. и М. Н. Козарева, ВЪЗМОЖНОСТИ НА АВТОМАТИЗИРАНАТА СИСТЕМА АДМИНПРО за ОРГАНИЗАЦИЯ НА ДИСТАНЦИОННОТО ОБУЧЕНИЕ, Научна конференция "СЛИВЕН-2004", Съюз на учените – Сливен и Технически университет – София", ИПФ – Сливен, 1,2.10.2004г.
20.Цеков Л. И. и Ц. Д. Йорданова, РАЗВИТИЕ НА CASE – ОРИЕНТИРАНО ДИСТАНЦИОННО ОБУЧЕНИЕ, International Scientific Conference "Unitech’04", Gabrovo, 18 – 19 November 2004.
21.Цеков Л. И. и М.Н. Козарева, ЗАЩИТА НА ИНФОРМАЦИЯТА ВЪВ WEB СИСТЕМА ЗА ДИСТАНЦИОННО ОБУЧЕНИЕ, International Scientific Conference "Unitech’04", Gabrovo, 18 – 19 November 2004.
22.Цеков Л. И. и Е. Г. Петков, N U R B S КОНИКИ – ПРОГРАМЕН МОДЕЛ, International Scientific Conference "Unitech’04", Gabrovo, 18 – 19 November 2004.
23.Petkov Emiliyan , Liuben Cekov – A B-spline Model of a Hiperbolic Paraboloid for Graphics Systems, Anniversary Conference 60 Years University of Russe "Angel Kanchev", 2005, Russe, 2005.
24.Petkov Emiliyan , Liuben Cekov – One method for Representing and Arc of Hyperbola by a NURBS Curve, 19th International Conference SAER-2005, St. Konstantin Resort, Varna, 2005.
25.Petkov Emiliyan , Liuben Cekov – A Software Design Tool for Constructing Arcs of Parabola in Graphics Systems, International Conference "Automatics and Informatics", Sofia, 2005.
26.Petkov Emiliyan , Liuben Cekov – One method for Representing and Arc of Ellipse by a NURBS Curve, International Conference "Automatics and Informatics", Sofia, 2005.
27.Цеков Л. И. и Ц. Д. Йорданова, "Създаване на мултимедийни учебни модули за Web – базирано дистанционно обучение", "Унитех’05" – Габрово, 2005.
28.Козарева М. Н. и Л. И. Цеков, "Сравнителен анализ на модели и организацията на Web – базирани обучаващи системи", "Унитех’05" – Габрово, 2005.
29.Козарева М. Н. и Л. И. Цеков, "Разработване на разпределена Web – базирана система за администриране на дистанционното обучение", "Унитех’05" – Габрово, 2005.
30.Паскалева С., Л. Цеков, Усъвършенстване на методиката за конструиране на дамски панталони – предложение за решаване на проблема, сп. Текстил и облекло, бр.9, стр.16-20, София, 2006.
31.Паскалева С., И. Ангелов, Л. Цеков, Усъвършенстване на методиката за конструиране на дамски панталони – намиране на нова функционална зависимост, сп. Текстил и облекло, бр.10, стр.17-23, С., 2006.
32.Цеков Л. И. и П. Андреева, мрежово планиране при организация на обучението в компютърните обучаващи системи, Юбилейна научна конференция "ИПФ-СЛИВЕН-2006"и Съюз на учените – Сливен , ИПФ – Сливен, 20.10.2006.
33.Кирилова И., Л. И. Цеков и Ц. Д. Йорданова, Развитие на среда за подготовка на мултимедийни приложения, Юбилейна научна конференция "ИПФ-СЛИВЕН-2006"и Съюз на учените – Сливен , ИПФ – Сливен, 20.10.2006.
34.Цеков Л. И. и Ц. Д. Йорданова, Алгоритъм за организация на ученето в КСДО, Национална научна конференция "Организация и управление на образованието" , ТУ-София, ИПФ – Сливен, 16-17.11.2007.
Учебници 1. Цеков Л, Кукенска В, Ганев С., "Операционни системи", ТУ – Габрово, 2003.
2. Цеков Л, Бояджийски Г. и Н. Цанов - Информационни системи в управлението на околната среда, ТУ – Габрово, 2002/ 2004. (учебник на български и английски език).
3. Цеков Л, Кукенска В. и Н. Цанов – Базова компютърна подготовка, ТУ – Габрово, 2004. (учебник на български и английски език).
4. Цанов Н, Бояджийски Г. и Л.Цеков – Компютърно подпомогнато управление на качеството, ТУ – Габрово, 2002/2004. (учебник на български и английски език).
Учебни пособия 1. Цеков Л., Архитектура на комуникационни и компютърни информационни системи– тезиси на лекции, ТУ – Габрово, 2001/2004/2007.
2. Цеков Л., Информационни системи– тезиси на лекции, ТУ – Габрово, 2001/2004/2007.
3. Цеков Л., Синтез и анализ на алгоритми – тезиси на лекции, ТУ – Габрово, 2001/2004/2007.
4. Цеков Л., Компютърна графика – тезиси на лекции, ТУ – Габрово, 2002/2004/2007.
5. Цеков Л., Компютърни графични системи – тезиси на лекции, ТУ – Габрово, 2002/2004/2007.
6. Цеков Л., Компютърни обучаващи системи – тезиси на лекции, ТУ – Габрово, 2002/2004/2007.
7. Цеков Л., Компютърни системи за дистанционно обучение – тезиси на лекции, ТУ – Габрово, 2002/2004/2007.
8. Цеков Л., Компютърни системи за обучение и управление в бизнеса – тезиси на лекции, ТУ – Габрово, 2002/2004/2007.
9. Цеков Л., Компютърни системи за обучение и управление в библиотекознанието – тезиси на лекции, ТУ – Габрово, 2007.
10.Цеков Л., Брокерски компютърни системи – тезиси на лекции, ТУ – Габрово, 2007.
Цитирания
От чуждестранни автори -
От български автори -
За връзка
Електронна поща lcekov [at] tugab.bg

kst.tugab.bg  ]  [  състав на катедрата  ]  [  в началото  ]