Размер на шрифта:  увеличи   намали 
АВТОБИОГРАФИЯ
снимка

Име, презиме, фамилия:

Радослав Петков Райчев

Дата и място на раждане:

14.10.1949 г., гр.Габрово

Служебен адрес:

ул. "Х.Димитър" 4, сграда Ректорат, кабинет 3307
Образование
Висше училище ВМЕИ - гр.София, специалност "Автоматика и телемеханика", 1972г.
Придобити научни степени

ДОКТОР

Tема: "Изследване на въпроси за реализация с микропроцесори на кодиращи и декодиращи устройства за кодове с висока коригираща способност", Санкт Петербургски електротехнически университет (ЛЕТИ), Русия, 1979г.
Дата на придобиване: ВАК на СССР – ТН № 031362 / 29.08.1979 г., ВАК на РБългария – 159/18.03.1980г.
Научна специалност: 02.05.05 – Изчислителна техника
Придобити научни звания

ДОЦЕНТ

Дата на придобиване: 09.07.1990г.
Научна специалност: 02.05.05 – Изчислителна техника (Архитектура на микрокомпютри и електронни цифрови машини)

Хабилитация за ръководство на научни изследвания

Дата на придобиване: 13.10.1999г., Тунис
Научна специалност: 02.21.04. Физика (Компютъризирани медицински системи)

ДОЦЕНТ

Дата на придобиване: 15.12.2004г.
Научна специалност: 02.21.04. "Компютърни системи, комплекси и мрежи" (Компютърни архитектури)
Области на висшето образование и професионални направления

Комуникационна и компютърна техника

1. Компютърни архитектури.
2. Микропроцесорни системи.
Водени дисциплини
Бакалавърска степен 1. Компютърни архитектури.
2. Микропроцесорна техника.
Магистърска степен 1. Специализирани компютърни архитектури.
2. Обработка на информацията в реално време.
Владеене на чужди езици
1. Английски Умения за четене: Отлични
Умения за писане: Много добри
Умения за говорене: Добри
2. Руски Умения за четене: Отлични
Умения за писане: Отлични
Умения за говорене: Отлични
3. Френски Умения за четене: Отлични
Умения за писане: Отлични
Умения за говорене: Отлични
Трудов стаж
1972 – 1974 Задължителна военна служба
1974 – 1975 Инженер по автоматизация на производството
1975 - 1978 Редовен докторант в Санкт Петербургски електротехнически университет (ЛЕТИ), Русия
1978 – 1979 Асистент в ЛЕТИ, Русия
1979 – 1983 Научен сътрудник в НИС при Технически Университет - Габрово
1983 – 1986 Главен асистент в Университет Ес-Сения, гр. Оран, Алжир
1986 – 1990 Главен асистент в Технически Университет - Габрово
1990 – 1991 Доцент в Технически Университет - Габрово
1991 – 2003 Доцент в Инженерно училище в гр. Монастир, Тунис
2003 – 2013 Доцент в Технически Университет - Габрово
Специализиации
В чужбина Франция, 2001 г.
У нас -
Членство в научни организации и съюзи
1. Съюз по автоматика и информатика
Участие в научни проекти
1. "Reseaux de neurons" (невронни мрежи), 2001, Международен проект STIC2001 Франция – Тунис, Медицински факултет гр. Монастир, Тунис.
2. "Systeme d’enregistrement des donnees de velocimetrie laser" (регистрираща система за лазерно измерване на скоростта на частици в газова фаза), 1999-2000, Международен проект Франция – Тунис, екип на Инженерно училище гр. Монастир, Тунис.
3. "Systemes portables pour monitoring des signaux physiologiques (ECG, EEG) en ambulatoire" (портативни системи за амбулаторен мониторинг на физиологични сигнали (ЕЕГ, ЕКГ)), 1999-2002, Национален проект, екип 99 UR/08 – 23 NVAP, Медицински факултет гр. Монастир, Тунис.
4. "Systeme d’acquisition et traitement des images scintigraphiques" (мултипроцесорна система за сканиране и обработка на сцинтиграфични изображения), 1999-2002, Национален проект PNM 97 ITS 02, екип 99 UR/08-27 TIM, Медицински факултет гр. Монастир, Тунис.
5. "Realisation d'interface entre gamma-camera et ordinateur personnel" (реализация на интерфейс между гама-камера и персонален компютър), 1998-2000, Национален проект PNM P97 ITS02, Медицински факултет в гр. Монастир, Тунис.
6. "Сравнителен анализ между класически и реконфигуриращи се компютърни архитектури", 2005-2006, фонд "Научни изследвания", договор I-8/2005.
7. "Архитектури за многоядрени високопроизводителни апаратно-програмируеми платформи", 2008, фонд "Научни изследвания", договор Е806/2008
8. "Изследване и реализации на смесени компютърни архитектури със софтуерно и апаратно програмируеми устройства", 2009, фонд "Научни изследвания", договор Е906/2009.
Публикации
Статии 9
Доклади 25 доклада, изнесени на национални конференции
19 доклада, изнесени на международни конференции
Учебни пособия 1. Р. Райчев, Ръководство за лабораторни упражнения по компютърни архитектури. Част I, Габрово, Университетско издателство “Васил Априлов”, 2004, ISBN 954-683-221(ч.1)
2. Х. Караилиев, В. В. Ранковска, Р. Райчев, Д. Л. Влахлиев, «Асемблерен език и технология за създаване на програмно осигуряване за ЕЧМК от фамилиите PIC16/PIC17 (теория и практика), II част, ТУ-Габрово, 2000.
3. R. Raychev, Maintenance. Exercices corriges pour les etudiants du 3eme cycle en Sciences et techniques nucleaires, Universite du centre, Monastir, Tunisie, 2000.
4. Х. З. Караилиев, В. В. Ранковска, Р. Райчев, "Ръководство за лабораторни упражненния по теория и проектиране на микропроцесорни системи, II част, ТУ-Габрово, 1998.
5. R. Raychev, Informatique industrielle", Notes de cours, CSFTKH, Ksar-Hellal, Tunisie, 1998.
6. R. Raychev, La maintenance des systemes automatises", Notes de cours, CSFES ; Sousse, Tunisie, 1998.
7. Р. Райчев, Спасова-Квайтал Т. Г. Методическо ръководство за лабораторни упражнения по микропроцесорни схеми и устройства. Първа част. – Габрово, Печатна база на ВМЕИ – Габрово, 1989.
8. Х. Караилиев, Караилиев Ю.З., Илиев А.К., Райчев Р.П. Ръководство по лабораторни упражнения по програмиране на микропроцесорни системи. – Габрово, 1982.
Избрани научни статии и доклади за сваляне
1. R. Raychev, A. Mtibaa, M. Abid, "VHDL Modelling of a Fuzzy Co-processor Architecture" , International Conference CompSysTech’05.
2. B. Mahmoud, M. H. Bedoui, R. Raychev, H. Essabbah, "Conception d’un systeme PC-compatible d’acquisition et de traitement des images en medecine nucleaire" , ITBM-RBM, Elseiver Press, Vol. 24 - No 5/6, pp. 264-272, Decembre 2003.
Цитирания
От чуждестранни автори -
От български автори -
За връзка
Телефон 066 827 597
Електронна поща raychev [at] tugab.bg

kst.tugab.bg  ]  [  състав на катедрата  ]  [  в началото  ]