Размер на шрифта:  увеличи   намали 

Специалност КСТ

Повече от 25-години специалност "Компютърни системи и технологии" (КСТ) осигурява предпоставките за успешни бизнес перспективи в областта на компютърните системи и технологии на повече от 1500 дипломирали се компютърни инженери, а само в последните 5 години – на повече от 500. Някои от нашите възпитаници продължават кариерата си в магистърски и докторантски програми за обучение в университети на Европа и света. Други са част от екипите на международни компании за разработка на програмно осигуряване и апаратна част. Има и такива, които са започнали свой собствен бизнес в България

Учебният план за специалност КСТ цели да даде на студентите знания и качества, необходими за реализацията им като водещи специалисти в постоянно обновяващата се теория и практика в областта на компютърните системи и технологии. От нашите випускници се очаква да бъдат компетентни и високо квалифицирани професионалисти в сферата на програмното и апаратно осигуряване на компютърни и компютъризирани системи, както и да бъдат подготвени да продължат обучението си в по-горни степени на висшето образование.

Учебните програми са съобразени с изискванията на фирми от компютърния бранш и с профилите на обучение в реномирани европейски центрове, за да осигурят съвременно ниво на подготовка. Поддържаното партньорство с университети от Европа мотивира мобилността на нашите студенти в сродни висши училища извън страната.

Завършилите специалност КСТ компютърни инженери имат висока професионална и широкопрофилна подготовка, която им позволява да се реализират и адаптират като изпълнителски и ръководни кадри в:

1. Проектантски и развойни екипи, организации, институции и фирми, като системни и приложни разработчици на програмно осигуряване, проектанти и конструктори на приложно-специфични вградени апаратни компютърни платформи, жични и безжични системи, мрежи и информационни технологии.
2. Производствени предприятия, организации, институции и фирми, като компютърни инженери, използващи положителните страни от внедряване на компютърно-базирани информационни технологии и ограничаващи възможни конфликти между хората и системите за управление на социални, технологични и производствени процеси.
3. Научно-изследователски звена и институти, като изследователи и проектанти на компютърни устройства, системи и технологии.
4. Гимназии, колежи и висши училища и университети, като преподаватели и изследователи.
5. Работни групи и организации за сертификация и лицензиране в областта на компютърните системи и технологии.
6. Екипи за разработване на международни проекти, свързани с информационните технологии и компютърните приложения.

Акредитация на специалността

Специалност "Компютърни системи и технологии" (КСТ) има най-високата – много добра (9.14 от 10) – оценка от Националната агенция за оценяване и акредитация (НАОА) до 25.09.2021г. в рамките на професионално направление "Комуникационна и компютърна техника". Провери.

Какво означава тази оценка?
• Висока степен на доверие в качеството на обучение, провеждано в катедра "Компютърни системи и технологии" в ТУ-Габрово.
• Удовлетвореност от подготовката на нашите випускници за успешна професионална реализация.
• Доказателство за системно изпълняване на образователни критерии през годините, предшестващи акредитацията.

Кои образователни степени са акредитирани?
• Образователно-квалификационна степен "Професионален бакалавър" – много добра оценка.
• Образователно-квалификационна степен "Бакалавър" – много добра оценка.
• Образователно-квалификационна степен "Магистър" – много добра оценка.
• Образователна и научна степен "Доктор" - много добра оценка за следните научни специалности: "Компютърни системи, комплекси и мрежи", "Автоматизация на инженерния труд и системи за автоматизирано проектиране", "Автоматизирани системи за обработка на информация и управление".

На базата на тези оценки, НАОА дава право на Технически университет - Габрово да обучава студенти от изброените образователни степени и да издава легитимни дипломи за всяка от тях.

kst.tugab.bg  ]