Размер на шрифта:  увеличи   намали 
Книги и учебни помагала, издадени от членове на катедрата
За да увеличите рамера на корицата щракнете с мишката върху нея. За да върнете пъвоначалният размер - щракнете в текстовото поле вляво на корицата.  
JavaScript веведение в програмирането
Книгата е предназначена за всички, които желаят да започнат да програмират. Съдържанието на книгата е подбрано така, че да е разбираемо за читателите, дори те да нямат знания в областта на програмните езици. За да получите максимално бързо системни знания, необходими за разработване на собствени програми, четете книгата последователно, без да прескачате глави. Анализирайте всички примери и се опитвайте да решите всички задачи за самостоятелна работа. Програмният език JavaScript е подходящ за изучаване от начинаещи програмисти. Той е скрипт език с разбираем синтаксис, който обединява предимствата на обектно ориентираното и функционалното програмиране. На този етап JavaScript е много повече от език за интегриране на логика в Web страници (front-end програмиране). Чрез JavaScript може да се разработва и код от страна на сървъра (back-end програмиране), платформено независими мобилни приложения, десктоп приложения, както и код за вградени системи. За последните четири години JavaScript е в топ 5 на класациите за най-използвани програмни езици. Книгата може да се използва от студентите, които изучават дисциплини, свързани с Web програмиране, както и като справочно пособие от JavaScript програмисти. Всички примери от книгата са достъпни за безплатно сваляне.
снимка
Програмиране и използване на компютри – Програмиране на С/С++
Четвъртото, преработено и допълнено издание на учебник по дисциплината "Програмиране и използване на компютри", включена в учебния план на всички специалности от факултет “Електротехника и електроника” на Технически университет – Габрово. Обучението по дисциплината включва изучаване на език за програмиране С и основите на С++. В четвъртото издание са включени още теоретични знания за езика и са добавени примерни програми.
снимка
Програмни езици, част първа: Обектно ориентирано програмиране с език C++
Учебникът обхваща модул лекции по дисциплината „Програмни езици” (ПЕ), включена в учебния план на специалност "Компютърни системи и технологии" (КСТ) в Технически университет – Габрово. Изучава се програмен език С++ в частта, която обхваща обектно ориентираното програмиране. Учебникът може да бъде използван за обучение по обектно ориентирано програмиране на език С++. Необходимо е обучаемите да имат начални знания за програмен език С++.
снимка
Операционни системи, ръководството за лабораторни упражнения
Настоящото ръководство има за цел да запознае студентите с операционните системи UNIX и LINUX, с техните основни команди, системни извиквания и функции. В изложения в него материал се разглеждат работата с процеси и междупроцесни взаимодействия, потребители, файлове и файлова система. Предложени са множество примери и задачи за самостоятелно изпъление. Част от задачите са с повишена сложност и са адресирани към студенти, които желаят да задълбочат познанията си в областта на операционните системи и системното програмиране. Ръководството за лабораторни упражнения по дисциплината "Операционни системи" е предназначено за студентите от специалност "Компютърни системи и технологии" към Факултет по "Електротехника и електроника". То може да бъде полезно и на всички, които се интересуват от операционните системи UNIX и LINUX.
снимка
Основи на компютърните мрежи
Тази книга представлява учебник по дисциплината "Компютърни мрежи" и е предназначенa за студентите от специалност "Компютърни системи и технологии" – ОКС "бакалавър" и ОКС "магистър" подготвителна степен от Технически Университет - Габрово. Материалът е съобразен с учебната програма по тази дисциплина. Учебникът може да бъде използван и от студенти от други специалности, изучаващи подобни дисциплини или занимаващи се с проектиране, конфигуриране и поддръжка накомпютърни мрежи.
снимка
Ръководство за лабораторни упражнения по компютърни мрежи
Настоящото ръководство за лабораторни упражнения по дисциплината "Компютърни мрежи" е предназначено за студентите от специалност "Компютърни системи и технологии" – ОКС "бакалавър" и ОКС "магистър" подготвителна степен от Технически Университет - Габрово. Материалът е съобразенс учебната програма по тази дисциплина. Ръководството може да бъде използвано и отстуденти от други специалности, изучаващи подобни дисциплини или занимаващи се с проектиране, конфигуриране и поддръжка на компютърни мрежи.
снимка
Цифрова обработка на едномерни сигнали
В книгата се разглеждат математическите основи, програмната реализация и приложението на най-често използваните на практика алгоритми за обработка на едномерни цифрови сигнали: DFT и FFT; FIR, IR и адаптивни филтри; спектрален анализ; спектрално преместване; децимация и цифрова интерполация. Всички алгоритми са реализирани програмно на MATLAB™. Примерите, Въпросите и задачите за самостоятелна работа спомагат за лесното усвояване на материала и практическото му приложение. Книгата е предназначена за студентите, изучаващи дисциплини свързани с цифровата обработка на сигнали. Тя може да се използва и като справочно пособие от специалистите в тази област.
снимка
Архитектура и системно програмиране за IBM XT/AT
Книгата е предназначена за читателите, които желаят да използват пълните възможности на персоналния кломпютър. Даават се необходимите знания и примери за: изпълними процеси в средата на ОС MS-DOS; възможности на MS-DOS и BIOS за работа с файлове; работа с файлове при ОС Novell NetWare; разработване на програми на Asembler; разработване на резидентни програми и драйвери; разпределение и управление на паметта; видеоадаптери и видеомонитори; последователен (RS-232C) и паралелен интерфейс (Centronics) и др.
снимка
Мрежово програмиране
Книгата дава необходимите теоретични и практически знания, необходими за разработването на Java и С мрежови приложения: комуникация в локални мрежи; Интернет комуникации от тип "клиент-сървър"; разработване и достъп до WЕВ услуги; мрежови комуникации с мобилни терминали; отдалечен достъп до бази от данни; Bluetotth™ комуникации; използване на специализирани едночипови системи за разработване на комерсиални мрежови приложения. Книгата е предназначена за студентите, изучаващи дисциплини, свързани по тематика с: мрежово програмиране, WЕВ програмиране, мрежови протоколи, Интернет технологии, Интернет услуги и компютърни мрежи. Може да се използва и като справочно пособие от специалистите в изброените области. On-line поддръжка: ftp://kst.tugab.bg.
снимка
Архитектура и системно програмиране за Pentium базирани компютри
В книгата се разглеждат архитектурните особености на основните функционални модули на персоналните компютри, базирани на 32- и 64- битовите процесори на Intel, AMD u Cyrix: системни шини ISA, EISA, MCA и PCI; оперативна (базова, разширена, допълнителна) и кеш памет; системни броячи и таймери; клавиатура и клавиатурен адаптер; паралелен (SPP, ЕРР, ЕСР) и последователен (RS 232-С, USB) интерфейси; дискови носители и интерфейсите за тях (ISA, EISA, SCSI). Отделна глава е посветена на системното програмиране за Pentium съвместими процесори при работа в "защитен" режим. Описани са особеностите при реализация на многозадачна работна среда. Книгата е предназначена за студентите, изучаващи дисциплини свързани по тематика с компютърните архитектури, организацията и системното програмиране за Pentium базирани персонални компютри.
снимка
Компютърна периферия
Книгата "Компютърна периферия" е второ преработено издание. В нея е предложен натрупания от автора опит в разработването на някои от периферните устройства и използването им в CAD среди (системите за автоматизация на проектирането). Направена е класификация и са дефинирани основни технически показатели. Разгледани са съвременните и най-често използваните интерфейси, устройства за графичен вход и изход. В кратък вид е представен и графичния език за управление на плотери - HP-GL. Специално място е отделено и на 3D устройствата. Съвсем накратко са засегнати и някои елементи на мултимедията. Книгата е разработена като учебник по дисциплината "Компютърна периферия" за студенти, изучаващи компютърна техника. Тя е предназначена и за широк кръг читатели, занимаващи се с компютърна техника, а също така за аспиранти, студенти и научни работници, работещи в различни области на науката.
снимка
Мултимедия и WEB-дизайн
Книгата е посветена на Мултимедията и WEB-дизайна. Представена е кратка теория за основните видове Медии, техническите средства и мултимедийното обкръжение на една изчислителна среда. Разгледано е моделирането на поведението на мултимедийните системи във времето. Отделена е голяма част на създаването на WEB-базирани приложения, технологията на изработка, езиковите средства, начините за оценка и цветовия дизайн. Материалът е разработен като учебно пособие по дисциплината "Мултимедия и WEB-дизайн" за студенти, които се обучават по специалността "Компютърни системи и технологии" и "Комуникационна техника и технологии". Тя може да се използва и от по широк кръг от читатели, занимаващи се с компютърна техника, а също така и от докторанти, студенти от други научни специалности и научни работници в различни области на науката.
снимка
Цифрова схемотехника
Тази книга е структурирана като учебник по Цифрова схемотехника. Тя е предназначена да даде познания за основните импулсни и цифрови схеми и устройства, методите за проектиране и изчисляване и принципите на работа. Предложени са основни понятия от областта на импулсната и цифрова схемотехника. Материалът е методически и последователно подреден, започвайки от елементарните вериги за диференциране и интегриране, ключови схеми, различните видове логики, тригери и мултивибратори. Внимание е обърнато на генераторите на линейно изменящо се напрежение. Представени са детайлно и цифро-аналоговите и аналого-цифровите преобразувателите. Застъпени са въпроси за преходните процеси, които протичат при различните схеми и е направена оценка за тяхното влияние върху честотните свойства. Учебникът е предназначен за студенти от висшите технически учебни заведения, обучаващи се по специалности, близки до Компютърните науки, автоматиката и електрониката, а също така с успех може да се ползва и от специалисти, работещи в тези направления.
снимка
Програмиране и използване на компютри
Учебникът съдържа лекции по дисциплината "Програмиране и използване на компютри" включена в учебния план на всички специалности от факултет "Електротехника и електроника" на Технически университет - Габрово. Обучението по дисциплината включва изучаване на език за програмиране С и основите на С++. Във третото, преработено и допълнено издание са включени римерни програми на С++, чрез които се демонстрират възможностите на езика за писане на програмен код. В много от темите са допълнени и теоретични знания за езика. Учебникът може да бъде използван от специалисти за обучение и приложение на програмен език С/С++.
снимка
Обектно Ориентирано Програмиране в Език С++
Ръководството е първа част на Ръководство за лабораторни упражнения по дисциплината "Програмни езици", включена в учебния план на специалност КСТ. Обучението по дисциплината включва изучаване на обектно-ориентирано програмиране на език С++, програмни среди и логическо програмиране чрез език Prolog. Обучението е продължение на дисциплината "Програмиране и използване на компютри", където са получени знания по език за програмиране С и основите на С++. Ръководството може да бъде използвано от студенти от други специалности, както и от специалисти за обучение по обектно-ориентирано програмиране на език С++.
снимка
Лабораторни упражнения на Visual C++ 6
Ръководството за лабораторни упражнения по Visual C++ 6. Включва 13 упражнения. Първите девет от тях са по обектно-ориентирано програмиране на C++. Примерите въз основа на създаване на конзолни приложения. Останалите 4 теми са за създаване на програмни приложения с помощта на библиотека MFC. Учебното пособие е отпечатано на полски език и е предназначено за студенти от Вроцлавската Политехника (Технически Университет, Вроцлав), Полша.
снимка
Асемблерен език и технология за създаване на програмно осигуряване за ЕЧМК от фамилиите PIC16/PIC17, I част
Ръководството е подготвено за студенти от специалност "Електроника", изучаващи дисциплина "Микропроцесорна схемотехника". В тази част (I) се представят апаратните особености на микроконтролерите от фамилии PIC 16 / PIC 17 на фирма Microchip, езика асемблер за тях и технология за създаване и настройка на асемблерски програми.
снимка
Асемблерен език и технология за създаване на програмно осигуряване за ЕЧМК от фамилиите PIC16/PIC17, II част
Ръководството е подготвено за студенти от специалност "Електроника", изучаващи дисциплина "Микропроцесорна схемотехника". В тази част (II) се преподава технология за създаване и настройка на програмно осигуряване на асемблерен език за микроконтролери от фамилии PIC 16 / PIC 17 на фирма Microchip.
Интерес представляват упражненията за създаване на програми за аритметични операции над числа с фиксирана и с плаваща запетая.
снимка
Ръководство за лабораторни упражнения по компютърни архитектури, I част
Ръководството е подготвено за студенти от специалност "Компютърни системи и технологии", изучаващи дисциплини "Компютърни архитектури", "Микропроцесорна техника", "Организация на компютъра" и др., в които може да се цели програмиране на асемблер за изследване на режима на защита в процесор Pentium. По-задълбочено се изучават архитектурите елементи на процесора, които са предназначени за апаратна поддръжка на алгоритмични обработки в модерните многозадачни операционните системи и в частност, механизмите за възприемане и обработване в защитен режим на изключения и на външни апаратни прекъсвания.
снимка
European and International Standards in the Networking Sector
Специализираният модул "Европейски и международни стандарти в сектора на мрежовите технологии" е част от проекта на Европейската комисия BG/05/B/F/PP-166029 "ICT-Supported Vocational Training in European Standardization for Hi-Tech SMEs in the Software and Networking Sectors" в рамките на програмата Леонардо да Винчи. Съставен е от четирима автори и е издаден на български и английски език през 2007 година.
Модулът съдържа шест глави: 1. Кратко описание на мрежовите стандарти; 2. Стандарти за мрежова апаратура; 3. Стандарти за комуникационни протоколи; 4. Стандарти за локални мрежи; 5. Стандарти за безжични мрежи; 6. Стандарти за качество на обслужването.
снимка
Автоматизация на инженерния труд, ръководство за лабораторни упражнения
Ръководството е предназначено за студенти от специланост КСТ. То запознава с методологията на проектиране на схеми, устройства и системи чрез използване на съвременни средства и системи за автоматизация. Разгледани са етапите на проектиране на електронни схеми и устройства, логическа и аналогова симулация, атоматизирано проектиранане на топологията на печатни платки, проектиране на цифрови схеми с програмируема логика.
снимка
Операционни системи
Учебникът е основната част от модулен набор учебни помагала за обучение и самообучение по ОПЕРАЦИОННИ СИСТЕМИ. Целият набор, включително и този учебник, са разработени на модулен принцип в нормален (книжен) и електронен вариант (на CD). В компютърната мрежа на катедра "Компютърни системи и технологии" е включен й тезисен вариант на учебника за студентите от Техническия университет - Габрово. Материалът, включен в този учебник, обхваща общотеоритичните въпроси по проблемите на Операционните системи, и е много добра база за усвояването на конкретните знания и умения, предлагани от другите модули, както следва: 1. Операционни системи - Ръководство за лабораторни упражнения. 2. Операционна система Windows. 3. Операционна система Linux.
снимка
Цифрова схемотехника, ръководство за лабораторни упражнения
Ръководството е предназначено за студентите от специалност "Компютърни системи и технологии", изучаващи дисциплината "Цифрова схемотехника". Представени са 15 упражнения. Включва елементарни вериги за диференциране и интегриране, ключови схеми, ТТЛ логически схеми, несиметрични тригери, буферни схеми, мултивибратори, интегрален таймер, генератори на линейно изменящо се напрежение, преобразувател напрежение-честота, цифрово-аналогови и аналогово-цифрови преобразуватели.
снимка
Анализ и синтез на логически схеми
В книгата са изложени методи за синтез на комбинационни и последователностни схеми, основани на използването на математическия апарат на логиката и теорията на крайните автомати. Разгледани са подходи за логически синтез на схемите на устройства с дискретно действие върху основата на тяхното представяне в математически или функционален вид. Тази книга представлява учебник по дисциплината "Анализ и синтез на логически схеми" и е предназначен за студентите от специалност "Компютърни системи и технологии" – ОКС "Бакалавър" и ОКС "Магистър" подготвителна степен от Технически Университет - Габрово. Учебникът може да бъде използван и от студенти от други специалности, изучаващи подобни дисциплини или занимаващи се с проектиране в интересната и необятна област на съвременните електронни цифрови схеми и устройства.
снимка

в началото  ]