Размер на шрифта:  увеличи   намали 
АВТОБИОГРАФИЯ
снимка

Име, презиме, фамилия:

Райчо Тодоров Иларионов

Дата и място на раждане:

22.06.1957 г., гр.Габрово

Служебен адрес:

ул. "Х.Димитър" 4, сграда Ректорат, кабинет 3205
Образование
Висше училище ВМЕИ - гр. Габрово, специалност ЕТМЕ, 1983г.
Придобити научни степени

ДОКТОР

Тема: "Управление на графичния маркер в САПР с помощта на устройства за въвеждане на графична информация"
Дата на придобиване: 02.04.1990г.
Научна специалност: 02.21.06

ДОКТОР НА ТЕХНИЧЕСКИТЕ НАУКИ

Тема: "Въвеждане на графична информация в компютърна среда"
Дата на придобиване: 19.04.2010г.
Научна специалност: 02.21.04
Придобити научни звания

ДОЦЕНТ

Дата на придобиване: 27.04.1998г.
Научна специалност: 02.21.04

ПРОФЕСОР

Дата на придобиване: 21.06.2011г.
Научна специалност: 02.21.04
Области на висшето образование и професионални направления

?

1. Компютърни системи и технологии.
2. Системи за автоматизация на инженерния труд.
3. Промишлена електроника.
Водени дисциплини
Бакалавърска степен 1. Компютърна периферия.
2. Цифрова схемотехника.
Магистърска степен 1. Мултимедийни системи и Web дизайн.
Владеене на чужди езици
1. Английски Умения за четене: Добри
Умения за писане: Добри
Умения за говорене: Добри
2. Немски Умения за четене: Добри
Умения за писане: Задоволителни
Умения за говорене: Задоволителни
3. Руски Умения за четене: Много добри
Умения за писане: Много добри
Умения за говорене: Добри
Трудов стаж
1982 – 1986 Институт "Мехатроника", Конструктор, научен сътрудник
1986 – 2010 Технически Университет - Габрово,
асистент, ст.асистент, гл.асистент, доцент, р-л катедра АИТ , Зам.ректор НИР
Специализации
В чужбина В периода 1985–2003г. са проведени общо 14 специализации в Австрия, Англия, Германия, Гърция, Италия и Чехословакия с продължителност от 1 седмица до 1 месеца по линия на програмите TEMPUS, SOCRATES и CEEPUS, а също така и междувузовски обмен по проблеми, касаещи основно качеството на обучението.
У нас 1. Industry Standard Microelectronics CAD Software
2. Quality Problems in VLSI Design
3. Въведение в системите за автоматизирано проектиране
4. Система за управление на релационни бази от данни - PROGRESS
Членство в научни организации и съюзи
1. Съюз на учените в България
2. Съюз по автоматика и информатика
3. Академична общност по компютърни системи и комуникационни технологии
Участие в научни проекти
Международни програми и проекти:
1. Програма TEMPUS, "Restructuring degree courses in computing", 1996-1999г.
2. Програма TEMPUS, "Multimedia and Foreign Language Training", 1995-1998г.
3. Програма TEMPUS, "Regional non-governmental organisations institution building", 1999-2001г.
4. Програма TEMPUS, "Computing education and training", 2001-2004г.
Други образователни и научноизследователски проекти:
В периода 1986–2004г. е участвал в работата по общо 30 проекта с образователен и научноизследователски характер.
Публикации
Статии ? статии
Доклади ? доклада, изнесени на международни конференции
? доклада, изнесени на национални конференции
Книги -
Учебни пособия 1. Иларионов Р., Цифрова схемотехника, Габрово принт ЕООД, 2007.
2. Иларионов Р., Мултимедия и Web дизайн. „Габрово принт” ЕООД, 2005.
3. Иларионов Р., Е.Захариева, Д. Ангелов, Ръководство за лабораторни упражнения по Компютърна Периферия, Габрово, 2002.
Избрани научни статии и доклади за сваляне
1. Ilarionov, R., N.Shopov, I.Simeonov, H.Kilifarev, "Ultrasonic Detection of Explosives Using Wavelets for Synthesis of Features" , J. Sensors and Materials, 22(8), pp.397-408.
2. Yordanov, S., R.Ilarionov, I.Simeonov, H.Kilifarev, N.Shopov, H.Ibrishimov, "System for Non-Contact Ultrasonic Study of Mediums and Materials Intended for Embedding into Automated Manufacturing Systems" , Proceedings of the International Conference on Computer Systems and Technologies, CompSysTech’10, Sofia, Bulgaria, 17-18 June, 2010, pp. 353–358.
3. Ilarionov, R., I.Simeonov, H.Kilifarev, S.Yordanov, N.Shopov, H.Ibrishimov, "Ultrasonic Device for Non-Contact Studying of Materials" , Proceedings of the International Conference on Computer Systems and Technologies, CompSysTech’10, Sofia, Bulgaria, 17-18 June, 2010, pp. 38–45..
4. Ilarionov, R. , M.Koleva, N.Shopov, I.Simeonov, D.Demireva, "Effect of Material Structure on Wave Propagation in Non-Contact Ultrasound Identification of Waste Plastics" Greece, 2010.
5. Yordanov S., Simeonov I., Ilarionov R., Kilifarev H., Ibrishimov H., Madjarov N., "Imtelligent ultrasonic sensor" , 10th International Conference, “Research and Development in Mechanical Industry”, RaDMI 2010, Proceedings, Volume 1, 16 - 19. September 2010, Donji Milanovac, Serbia, pp. 686-690..
6. Shopov N., Ilarionov R., Simeonov I., Kilifarev H., Ibrishimov H. , "COMPUTER SYSTEM FOR IDENTIFICATION OF WATER-ETHANOL BINARY MIXTURES" , 10th International Conference, “Research and Development in Mechanical Industry”, RaDMI 2010, Proceedings, Volume 1, 16 - 19. September 2010, Donji Milanovac, Serbia, pp. 664-670.
7. Иларионов, Р. Т., П. С. Иванов, И. С. Симеонов, Х. С. Килифарев, К. Х. Орманджиев., "Акустичен метод за измерване на разстояние с пиезоелектрични преобразуватели" , сп. "Инженерни науки", кн.2/2009, стр.16-25.
8. Иларионов, Р. Т., И. С. Симеонов, Х. С. Килифарев, "Проектиране на устройство за измерване на разстояние" , сп. "Инженерни науки", кн.3/2009, стр.29-42.
9. Shopov, N., R. Ilarionov, I. Simeonov, H. Kilifarev, "Non-contact ultrasound method for identification of yoghurt according to its butter content" , Proceedings of the International Conference on Computer Systems and Technologies, CompSysTech’09, Rousse, Bulgaria, 18-19 June 2009, pp. I.1-1 – I.1-6.
10. Иларионов, Р., И. Симеонов, Н. Шопов, Х. Килифарев., "Компютърно базирана система за ултразвукова идентификация на хранителни продукти" , Сборник доклади от Международна научна конференция УНИТЕХ’09, Том I, 20-21 ноември 2009 Габрово, стр. I-212 – I-218.
Цитирания
От чуждестранни автори 1
От български автори 9
За връзка
Телефон 066 827 224
Електронна поща ilar [at] tugab.bg

kst.tugab.bg  ]  [  състав на катедрата  ]  [  в началото  ]